Học bổng MAECI

HỌC BỔNG DÀNH CHO CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI VÀ CÔNG DÂN Ý SỐNG TẠI NƯỚC NGOÀI DO CHÍNH PHỦ Ý TRAO TẶNG
HẠN CHÓT NỘP ĐƠN XIN HỌC BỔNG CHO NĂM HỌC 2023-24: 09/06/2023

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế (MAECI) cung cấp học bổng cho công dân nước ngoài và công dân Ý sống tại nước ngoài cho năm học 2023-24 nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực Văn hóa, Khoa học và Công nghệ, với mục đích quảng bá Ngôn ngữ và Văn hóa Ý và hỗ trợ hệ thống kinh tế của Ý trên thế giới (theo Luật 288/55 và những thay đổi và bổ sung sau đó).

Học bổng này dành cho những khóa học và chương trình nghiên cứu – đào tạo tại các cơ sở giáo dục công lập hoặc được pháp luật Ý công nhận, chỉ dành cho việc tham dự các khóa học tại chỗ trên lãnh thổ Ý.

ĐỐI TƯỢNG NHẬN HỌC BỔNG

THẠC SĨ

Chương trình Thạc sĩ (Laurea Magistrale 2° ciclo) – trao cho thời gian học 6 (sáu) hoặc 9 (chín) tháng.

NGHỆ THUẬT

Chương trình Giáo dục Đại học về Nghệ thuật, Âm nhạc và Khiêu vũ (AFAM) – trao cho thời gian học 6 (sáu) hoặc 9 (chín) tháng.

TIẾN SĨ

Chương trình Tiến sĩ – trao cho thời gian học 6 (sáu) hoặc 9 (chín) tháng.

NGHIÊN CỨU

Dự án nghiên cứu dưới sự giám sát học thuật (Progetti in co-tutela) – trao cho thời gian học 6 (sáu) hoặc 9 (chín) tháng.

NGÔN NGỮ - VĂN HOÁ

Các khóa học nâng cao về Ngôn ngữ và Văn hóa Ý – trao cho thời gian học 3 (ba) tháng.

ĐIỀU KIỆN YÊU CẦU

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Chỉ sinh viên nước ngoài và sinh viên Ý sống tại nước ngoài (IRE) có trình độ học vấn phù hợp cần thiết để đăng ký vào Đại học/ Học viện Ý mới có thể nộp đơn đăng kí.

Xem chi tiết về công nhận trình độ học vấn tại:

studyinitaly_logo1

ĐỘ TUỔI

Chương trình cấp bằng Thạc sĩ/ Giáo dục Đại học về Nghệ thuật, Âm nhạc và Khiêu vũ (AFAM)/ Các khóa học nâng cao về Ngôn ngữ và Văn hóa Ý: trên 18 tuổi và sẽ không quá 28 tuổi trước hạn chót của đợt đăng kí này (sinh sau ngày 09/06/1994), ngoại trừ duy nhất các lần gia hạn.

Các ứng viên cho các Chương trình Tiến sĩ: trên 18 tuổi và không được vượt quá 30 tuổi trước hạn chót của đợt đăng kí này (sinh sau ngày 09/06/1992), ngoại trừ duy nhất các lần gia hạn.

Những người đăng ký Dự án nghiên cứu dưới sự giám sát học thuật: trên 18 tuổi và không quá 40 tuổi trước hạn chót của đợt đăng kí này (sinh sau ngày 09/06/1982).

TRÌNH ĐỘ NGÔN NGỮ

Khoá giảng dạy bằng tiếng Ý: Trình độ tối thiểu được yêu cầu là B2 trong Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR).

Khoá giảng dạy bằng tiếng Anh: Trình độ tối thiểu được yêu cầu là B2 trong Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR). Không yêu cầu bằng chứng về trình độ tiếng Ý đối với các khóa học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Khóa nâng cao về ngôn ngữ và văn hóa Ý: Trình độ tối thiểu được yêu cầu là A2 trong Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR).

Các chương trình Tiến sĩ và dự án nghiên cứu dưới sự giám sát học thuật: Không yêu cầu đưa ra bằng chứng về trình độ ngôn ngữ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

GIA HẠN HỌC BỔNG

Các ứng viên đã nhận học bổng MAECI trong Năm học 2022-23 có thể nộp đơn thông qua các thủ tục thông thường để tiếp tục hoặc hoàn thành khóa học cấp bằng nhiều năm (chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ) theo thời hạn pháp lý của khóa học.

GIAI ĐOẠN CẤP HỌC BỔNG

Người được cấp học bổng MAECI có thể nhận bắt đầu từ ngày 01/11/2023 và kết thúc trước ngày 31/10/2024.

NỘP HỒ SƠ

Ứng viên phải nộp đơn trực tuyến trên nền tảng Study in Italy.

HỌC PHÍ

Một số trường Đại học miễn phí đăng ký và học phí cho người được cấp học bổng MAECI, tùy thuộc vào chính sách của từng trường. Tuy nhiên việc miễn học phí không áp dụng cho các khóa học nâng cao về ngôn ngữ và văn hóa Ý.

BẢO HIỂM Y TẾ VÀ Y TẾ

Người được cấp học bổng MAECI sẽ được nhận bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm y tế do MAECI ký, trong trường hợp bị bệnh hoặc tai nạn. Bảo hiểm chỉ có hiệu lực trong thời gian cấp.

ĐIỀU KHOẢN CẤP HỌC BỔNG

Người được cấp học bổng MAECI, dựa trên ngày bắt đầu nhận và số tháng được nêu trong Thư trao học bổng, sẽ nhận được số tiền 900 euro hàng tháng được trả định kỳ 2 hoặc 3 tháng một lần.

HỌC BỔNG MAECI ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia