Khối ngành nghệ thuật AFAM

photo-1556658083-367f69a1d55a

Khối AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – Higher Education In Art, Music And Dance – Đào tạo Nghệ thuật, Âm nhạc và Múa) chia thành 3 giai đoạn phù hợp với Khung Trình độ Khu vực Giáo dục Đại học Châu Âu.

Khoá học thuật cấp độ I

Ứng viên cần làm bài kiểm tra đầu vào. Khóa học kéo dài 3 năm, yêu cầu sinh viên đạt 180 CFA (ECTS), nhằm mục đích cung cấp mức độ kiến thức tốt về phương pháp và kỹ thuật nghệ thuật liên quan đến chuyên môn cụ thể.

Khoá học thuật cấp độ II

Ứng viên cần tham gia kỳ thi tuyển sinh để đảm bảo họ có sự chuẩn bị đầy đủ về kiến thức và kĩ năng để theo khóa học. Khóa học kéo dài 2 năm, yêu cầu sinh viên đạt 120 CFA (ECTS), nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên trình độ tiên tiến về phương pháp và kỹ thuật nghệ thuật với trình độ chuyên môn cao.

Khoá học thuật về nghiên cứu đào tạo

Bằng tốt nghiệp cấp độ II hoặc bằng cấp khác từ nước ngoài là điều kiện nhập học bắt buộc. Khoá học kéo dài ít nhất 3 năm, không tính theo tín chỉ và nhằm mục đích cung cấp chuyên môn cần thiết để lập kế hoạch và thực hiện nghiên cứu cấp cao.

Những khóa khác

Khóa văn bằng học thuật chuyên ngành: cung cấp trình độ chuyên môn cao cho những lĩnh vực cụ thể.

Khóa văn bằng sau đại học hoặc Thạc sĩ: chuyên sâu cho một số lĩnh vực nhất định, nâng cao chuyên môn và giáo dục thường xuyên, bao gồm ít nhất 60 CFA (ECTS).