Hệ thống đào tạo

Hệ thống đào tạo của Ý bao gồm các trường đại học công lập và dân lập, các học viện nghệ thuật AFAM, với tổng số hơn 300.000 sinh viên. Hiện nay tại Ý có tổng số 96 trường đại học, công lập và dân lập, 12 trung tâm nghiên cứu quốc gia và 132 Học viện AFAM, trong số này có:

  • 20 Học viện công đào tạo nghệ thuật tổng hợp, nghệ thuật kịch, khiêu vũ;
  • 58 Học viện âm nhạc;­
  • 21 Học viện âm nhạc tư;
  • Học viện đào tạo ngành công nghiệp nghệ thuật (ISIA);
  • Học viện có chức năng cấp phát bằng, chứng chỉ cho các sinh viên tốt nghiệp các học viện nghệ thuật nói trên.

Hệ thống tín chỉ ra đời từ sự cải cách hệ thống giáo dục đại học tại Ý, tương đương với hệ thống tín chỉ châu Âu ECTS. Mục đích chính của hệ thống này là hướng tới sự chủ động của sinh viên, khi tính đến thời gian cần thiết cho việc học tập, không giống như số tín chỉ giờ học được sử dụng ở Hoa Kỳ chỉ tính đến thời gian giảng dạy.

Mỗi tín chỉ bậc đại học tương ứng với 25 giờ học của học sinh, bao gồm việc học trên lớp và tự nghiên cứu. Tổng số tín chỉ trung bình cho một năm học là 60 tín chỉ. Sau khi kết thúc chương trình học, số tín chỉ sinh viên tích lũy hoàn toàn có thể được công nhận bởi các chương trình đào tạo tại các trường đại học khác. Ngoài ra, hệ thống này còn qui định lượng tín chỉ tối thiểu mà sinh viên phải tích lũy được trong mỗi năm học.

 Cu trúc Tên giS tín chNăm
Bc 1Bachelor programBachelor1803
Bc 2 Master programMaster1202
Short vocational masterSpecializing Bachelor≥601
Single-cycle master programMaster of Science300-3605-6
Bc 3Doctoral researchPhD 3
Specialization SchoolSpecialization degree 5
Advanced masterSpecializing Master≥601

 

Một số trường đại học của Italia còn đào tạo các khóa Cử nhân và Thạc sĩ bằng tiếng Anh. Ngoài ra, với chương trình Tiến sỹ, các nghiên cứu sinh đều có thể đề nghị sử dụng tiếng Anh cho khóa học này.

Để biết thêm thông tin, xin mời truy cập: www.universitaly.it