Bocconi Open Day 03.12.2022

Đại học Bocconi kính mời các chuyên viên tư vấn, sinh viên và phụ huynh tham gia OPEN DAY vào 03.12.2022 để tìm hiểu về trường, công tác tuyển sinh và tất cả những cơ hội Bocconi có thể cung cấp.